Kwaliteit ROHA jaarverslag 2018

Visie op kwaliteit

Een goede kwaliteit van chronische zorg draagt bij aan de gezondheid van de patiënten, de tevredenheid van de zorgverleners, en het efficiënt inzetten van middelen.

Kwaliteit van zorg is een concept dat voortdurend verandert. Werd kwaliteit voorheen vooral bepaald door wat zorgverleners kwaliteit noemden, de laatste jaren wordt kwaliteit steeds meer bepaald door de afnemers van de zorg, de patiënten. Dit heeft automatisch een niet-eenduidige manier van kwaliteitsmeting tot gevolg, omdat die afhankelijk is van persoonlijk perspectief en context. Deze visie op kwaliteit maakt het moeilijker om op groepsniveau goede kwaliteit via richtlijnen en indicatoren te evalueren, zoals tot voor kort gebruikelijk was.In 2018 hebben we onze visie op kwaliteit dan ook opnieuw geformuleerd.

kwaliteit ROHA jaarverslag 2018

Kwaliteit

kwaliteit ROHA jaarverslag 2018

Hoe meten we kwaliteit?

Ons kwaliteitsbeleid is gericht op het leren van elkaar, op het vertrouwen in de kundigheid van de zorgverleners en op het beperken van de registratielast. We onderscheiden drie pijlers die we beschouwen als basis voor goede kwaliteit:

  1. Veilige zorg is zorg die door gebruik te maken van de relevante professionele standaarden, richtlijnen en (transmurale, stedelijke) afspraken, vermijdbare schade bij patiënten voorkomt.
  2. Persoonsgerichte zorg is zorg waarbij de patiënt als persoon, en niet zijn medische toestand centraal staat. Dit betekent dat een persoon met een chronische ziekte gezien wordt als een individu met een eigen geschiedenis en toekomst, eigen doelen, context en netwerk - zaken die in belangrijke mate bepalend zijn voor zowel aanpak als behandelplan.
  3. Zorg op de juiste plek houdt in dat zorg bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de patiënt geleverd wordt; waar mogelijk in de 1e lijn, en waar nodig in de 2e lijn. Adequate samenwerking van betrokken zorgprofessionals is hierbij essentieel.

Bekijk hier het volledige ROHA kwaliteitsbeleid.

kwaliteit is effect ROHA jaarverslag 2018
Kwaliteit ROHA jaarverslag 2018

Kwaliteit in de praktijk

Praktijkbezoeken

In de praktijkbezoeken staan gesprekken over wat de praktijken bezighoudt centraal. De bezoeken zijn inspirerend en bieden ons handvatten voor een nog betere ondersteuning bij de (persoonsgerichte) zorg voor de patiënt.

In 2018 hebben de vier coördinerend praktijkondersteuners tezamen 177 praktijken bezocht. Naast bezoeken op initiatief van ROHA, vragen praktijken ons langs te komen voor specifieke thema’s als ouderenzorg, werken met Collab, opstarten van een nieuwe keten of begeleiding van nieuwe POH’s.

Ouderenzorg

Samen met de ELAA brengen we de ouderenzorg een stap vooruit. Dit doen we afhankelijk van de vraag en van de mogelijkheden van de praktijk en de wijk.

Denk aan het opzetten van MDO, de inzet van specialisten ouderengeneeskunde en het gebruik van de Ouderenmodule in Caresharing. Binnen de Alliantie werken de zorggroepen samen op het thema ouderenzorg. Kijk voor meer informatie over de Alliantie onder het kopje Stedelijke Samenwerking.

Klein steuntje voor grote dromen: Microfinanciering

Eind 2016 besloot het ROHA-bestuur financiering beschikbaar te stellen voor zorgverleners die willen experimenteren met innovaties en verbeterprojecten in de praktijk.  Dat kan van alles zijn: groepsconsulten organiseren, het verbeteren van medicatieveiligheid en therapietrouw, maar ook het verbeteren van de samenwerking in de wijk tussen zorgverleners onderling.

Om voor deze microfinanciering in aanmerking te komen, is er één belangrijke voorwaarde: dat ieder zijn/haar ervaringen ROHA-breed deelt, zodat we er allemaal van kunnen leren. In 2018 zijn acht projecten gestart. Ook volgend jaar blijft ROHA microfinanciering aanbieden. De ROHA tweedaagse werkconferentie ‘Samen (uit)Wijken heeft hier een goede aanzet voor gegeven!

Expertise van de leden

ROHA zet graag de expertise van haar leden in om zo de visie en koers van het beleid extra kracht bij te zetten.

Voorbeelden hiervan zijn de Onderzoeksraad en de Integrale Expertgroep. Hieraan nemen huisartsen en kaderhuisartsen deel die ieder vanuit hun eigen deskundigheid input leveren op het ROHA-beleid.

Datakwaliteit onder de loep

Pacmed, een jong bedrijf gespecialiseerd in data-analyse, heeft voor de ROHA gekeken naar de datakwaliteit in het KIS.

Hoe wordt er geregistreerd? Welk HIS wisselt het beste uit met het KIS? Zijn er verschillen tussen wijken en praktijken? Daarnaast werd gekeken naar het bloeddrukverloop binnen de zorgprogramma’s CVRM en DM. In drie jaar tijd blijkt de bloeddruk van geïncludeerde patiënten licht gedaald te zijn. Deze eerste analyse ondersteunt ons beeld van de meerwaarde van de zorgprogramma’s.

Spirometrie binnen de keten, buiten de praktijk

Niet alle praktijken kunnen spirometrie in de praktijk aanbieden. Dit hoeft deelname aan de zorgketens COPD en Astma niet langer in de weg te staan. In 2018 zijn we begonnen met uitbesteding van spirometrie aan het OLVG, locatie Spuistraat. Elf praktijken maakten hier gebruik van. Zij verwijzen hun patiënten uit het zorgprogramma Astma / COPD naar de longfunctielaboranten op de Spuistraat.

Na de beoordeling van de spirometrie door de longarts wordt de uitslag van de spirometrie naar de huisartsenpraktijk teruggestuurd. Dit alles simpelweg via het KIS én binnen de keten. Voor de patiënt gaat dit niet ten koste van het eigen risico. Met ingang van 2019 wordt spirometrie ook aan het OLVG-West en het BovenIJ-ziekenhuis uitbesteed.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

ROHA professionaliseerde haar beleid op het gebied van het omgaan met persoonsgegevens verder op basis van de AVG.

Vanwege de complexe materie van deze wet bood ROHA praktijken hulp aan door middel van een informatiepakket. Tevens ontvingen de praktijken een financiële bijdrage voor de implementatie van de AVG. In het totaal maakten 109 praktijken hiervan gebruik. Het hele jaarverslag AVG is hier in te zien.

Scholingen

Kwaliteit in de praktijk betekent ook het scholen van medewerkers in de praktijk.

Samen met de ELAA zorgt ROHA voor een gevarieerd scholingsaanbod. In 2018 werden 10 scholingen met in totaal 313 deelnemers exclusief door ROHA-praktijkmedewerkers en ketenpartners gevolgd.